สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๖๓๖ เรื่อง ขอเชิญรับการบรรยายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การอนุญาตให้อุทธรณ์ : มุมมองด้านกระบวนพิจารณากับข้อเท็จจริงในคดี

image เอกสารแนบ