สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๖๖ เรื่อง ขอเชิญรับชมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางสำหรับศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญากับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒

image เอกสารแนบ