สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๑๘๔ เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงเชียงใหม่กับกำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการศาลแขวงเชียงดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... เพื่อกำหนดวันเปิดทำการศาลแขวงเชียงดาว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

image เอกสารแนบ