สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๙ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงเชียงใหม่ กับกำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงเชียงดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

image เอกสารแนบ