สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๖๘ เรื่อง สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ตอบแบบสำรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ (ฉบับที่ ๓) และประเด็นคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกาดังกล่าว

คลิกที่นี่
ตอบแบบสำรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ (ฉบับที่ ๓) และประเด็นคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา


image เอกสารแนบ