สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๐๘ (ป) ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ

image เอกสารแนบ