สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/๔๙ (ป) เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อเปิดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกสำหรับคดีที่ยื่นฟ้องทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

image เอกสารแนบ