สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๖๒ (ป) เรื่อง การส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีให้แก่จำเลยซึ่งมีภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานนอกราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๓ อัฎฐ
image

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ