สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๐๐ (ป) เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการนำเอกสารอัปโหลด (Upload) เข้าสู่ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) แทนที่เอกสารฉบับเดิม

image เอกสารแนบ