สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๑๙ (ป) เรื่อง คู่มือปฏิบัติราชการคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

- คู่มือปฏิบัติราชการตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คลิกที่นี่

- คู่มือปฏิบัติราชการด้านธุรการ คดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คลิกที่นี่

- คู่มือปฏิบัติราชการด้านธุรการ คดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (การเบิกเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน)
คลิกที่นี่


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ