สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๒๔ (ป) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศ

image เอกสารแนบ