สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๔๓๒ เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปรายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “นิติภาษาศาสตร์ : การพิสูจน์หลักฐานที่ได้จากการบันทึกเสียง” และเรื่อง “การวินิจฉัยคำพยานโดยใช้หลักภาษาศาสตร์”
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายเผยแพร่ความรู้ เรื่อง
“นิติภาษาศาสตร์ :
การพิสูจน์หลักฐานที่ได้จากการบันทึกเสียง และเรื่อง “การวินิจฉัยคำพยานโดยใช้หลักภาษาศาสตร์”

 

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายเผยแพร่ความรู้โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “นิติภาษาศาสตร์ : การพิสูจน์หลักฐานที่ได้จากการบันทึกเสียง” ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ นาฬิกา และเรื่อง “การวินิจฉัยคำพยานโดยใช้หลักภาษาศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หรือ Facebook Live
เพจ “สื่อศาล” หรือเข้าร่วมรับฟังที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดกำหนดการ และเอกสารต่าง.ๆ.สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม www.jla.coj.go.th

 


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ