สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๔๗๐ เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปรายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎฆมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ " พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"
image

image เอกสารแนบ