สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๗๔ เรื่องขอเชิญชมการอภิปรายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการ เรื่อง การสร้างแนวร่วมร่วมเพื่อต่อสู่กับอาชญากรรมทางการเงิน : บทบาทใหม่และความสำคัญของร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

image เอกสารแนบ