สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๐๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายเผยแพร่ความรู้โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสารบบความสารบบคำพิพากษาและการรวบรวมเก็บรักษาเอกสารในสำนวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายเผยแพร่ความรู้ เรื่อง“หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษาและการรวบรวมเก็บรักษาเอกสารในสำนวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
                    สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายเผยแพร่ความรู้โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง“หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษาและการรวบรวมเก็บรักษาเอกสารในสำนวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 นาฬิกา  จากห้องประชุมเล็ก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หรือ Facebook Live เพจ “สื่อศาล” หรือเข้าร่วมรับฟังที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดต่าง.ๆ.สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม www.jla.coj.go.th


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ