สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๐๙ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายเผยแพร่ความรู้โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง อาชญากรวิทยากับความยุติธรรม
image

image รูปภาพ
image

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายเผยแพร่ความรู้ เรื่อง “อาชญาวิทยากับความยุติธรรม”
สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายเผยแพร่ความรู้โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “อาชญาวิทยากับความยุติธรรม” ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 12.30 - 14.00 นาฬิกา ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) และ Facebook Live เพจ “สื่อศาล” จากห้องประชุมใหญ่    สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4  อาคารศาลอาญา หรือเข้าร่วมรับฟังที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม รายละเอียดกำหนดการ และเอกสารต่าง.ๆ.สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม www.jla.coj.go.th


image เอกสารแนบ