สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๒๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายเผยแพร่ความรู้โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Investigation)
image

image เอกสารแนบ