สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๐๐ เรื่องรายชื่อศาลที่ให้ใช้วิธียืนยันตนกับระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งาน (e-Filing) โดยใช้รหัสผ่านร่วมกับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว ที่มาจาก Mobile Application และการรับรองประทับตราลงในเอกสารด้วยอุปกรณ์ที่รักษากุญแจเข้ารหัสข้อมูล (ฉบับที่ ๔)

image เอกสารแนบ