สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๙ เรื่อง ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมได้จัดทำคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการศาลยุติธรรม เล่มที่ ๙ ส่วนวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และเล่มที่ ๑๕ ส่วนการปฏิบัติงานในศาลฎีกา ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Book)

image เอกสารแนบ