สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๑๑ เรื่อง ขอเชิญรับชมการสัมมนาทางวิชาการงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง "ศาลยุติธรรมกับภารกิจในการประเมินความจำเป็นและผลกระทบของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒"

image เอกสารแนบ