สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๗๓ การเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ฯ เรื่อง ผู้บริสุทธิ์ เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหา และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

>>>สามารถคลิกดูสื่อวีดีทัศน์ฯ ได้ที่นี่ครับ<<<


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ