สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๖๑ เรื่อง ได้จัดทำคู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๒๘ และสื่อประชาสัมพันธ์ Motion Graphics มาตรา ๑๒๖
มาตรา ๑๒๗ และมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

สามารถดาวน์โหลดได้ที่...คลิก


image เอกสารแนบ