สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๘๒ เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปรายคววามรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การดำเนินกระบวนการพิจารณาระหว่างประเทศในคดีการค้าระหว่างประเทศ

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ