สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๘๑ เรื่อง จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน กรณีการยื่นคำคัดค้านต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค เกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

image เอกสารแนบ