สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๙๐ เรื่อง ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบลงนามในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

image เอกสารแนบ