สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๔๔๙ เรื่อง ประกาศรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย จำนวน ๕ ฉบับ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงก์ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1-rJPRVkTbzjIa15hk9yRLLDz62KvVxON?usp=sharing


ช่องทางแสดงความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
https://lawsurvey.coj.go.th/


1.ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง วิธีการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 

2.ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง วิธีการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

3.ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง วิธีการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 

4.ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง วิธีการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560

5.ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง วิธีการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 


 


image เอกสารแนบ