สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๕๒๘ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๗ ราย

image เอกสารแนบ