สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๕๓๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งตัวจำเลยให้สถานพยาบาลยาเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

image เอกสารแนบ