Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๗๔ ขอแจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่พยานที่ศาลเรียกมาเอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖image

image เอกสารแนบ