Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๑๑๖ ขอเชิญรับชมการอภิปรายตามโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่บุคลากรของศาลยุติธรรม วิชาการ TALK (ครั้งที่ ๕) เรื่อง "ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม"image

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/1k1oVpk1Y79NxRYS9h97Dzy4jo6G6h0PYyBBgtTTcSQY/edit

ประเมินโครงการ
https://forms.gle/ppjgx6yS8DwM4HMq5image เอกสารแนบ