Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๔๐๙ ขออนุญาตแจ้งเวียน เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปรายโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่บุคลากรของศาลยุติธรรม วิชาการ TALK (ครั้งที่ ๘) เรื่อง "บิดามารดากับความผิดในการกระทำของบุตรที่เป็นเด็กหรือเยาวชน"image

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/13ClXhI-kb3wD2_F93AK8_UpZ8uL1vSbD78DWGKc9olU/edit


ประเมินโครงการ
https://docs.google.com/forms/d/1ufeoea8hnVNx3xRmYscKqLdl9ds7-4oHVkK50UbA5hA/edit


 

 


image เอกสารแนบ