สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

แจ้งความคืบหน้าระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม แจ้งความคืบหน้าระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป 


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ