สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี)

image เอกสารแนบ