สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวณัฐนันท์ คุณเงิน นางสุวรรณี ไชยาศิริศิลป์ และนายประยูร สีสด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
image

image รูปภาพ
image