สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

รายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

image เอกสารแนบ