สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

สรุปสาระสำคัญ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่งและรับคำคู่ความและเออกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)ฉบับใหม่ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562)
image

image รูปภาพ
image