สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

วัตถุประสงค์ของการพิฒนาระบบการยื่น ส่ง และรับคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System)
image

image รูปภาพ
image