สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข้าราชการตุลาการที่กำกับดูแลสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม