สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๗๙ เรื่อง ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ค่ารับรอง เงินเพิ่ม หรือเงินอื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และระยะเวลาการเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ)

แสดงความคิดเห็นร่างได้ที่นี่ คลิก!


image เอกสารแนบ