สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

วัตถุประสงค์และการกำหนดการตีพิมพ์

วัตถุประสงค์และกำหนดการตีพิมพ์

นิตยสารดุลพาหมีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่บทความวิชาการ บทความแปลจากภาษาต่างประเทศ บทความวิจัยทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และวิทยาการทุกด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม การพัฒนากฎหมาย ฎีกาวิเคราะห์ ปกิณกะกฎหมาย บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของนิตยสาร คือ ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป นิตยสารตีพิมพ์โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีละ ๓ ฉบับ
ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน-ธันวาคม