สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ต้นฉบับบทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนิตยสาร และไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ในวารสารหรือนิตยสารใด ๆ มาก่อน ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือนิตยสารอื่น ไม่ตัดทอนหรือลอกเลียนมาจากบทความ หนังสือ ตำรา หรืองานวิจัยของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขาดการอ้างอิงที่ถูกต้อง

การพิมพ์บทความให้จัดพิมพ์ด้วย โปรแกรม Microsoft Word เว้นวรรคบรรทัดเดียว (single-line spacing) กั้นหน้ากระดาษ บน และ ล่าง ๑ นิ้ว (๒.๕๔ เซนติเมตร) ซ้าย และ ขวา ๑.๑ นิ้ว (๒.๘ เซนติเมตร) ตัวอักษร Th Sarabun PSK ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Th Sarabun PSK ขนาดตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรก จำนวน ๑๕-๒๕ หน้า โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก 

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน ๑ หน้ากระดาษ จะต้องพิมพ์คำสำคัญในบทคัดย่อภาษาไทย และพิมพ์ Keyword ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จำนวนไม่เกิน ๕ คำ

เนื้อหาในบทความ หากเป็นบทความวิชาการ ควรประกอบด้วยบทนำ (introduction) แนวคิดทฤษฎีที่นำมาใช้วิเคราะห์ รายละเอียดการวิเคราะห์ เนื้อหาและสรุปผล  สำหรับบทความวิจัย ควรประกอบด้วย บทนำ ความสำคัญของปัญหา ระเบียบวิธีวิจัย ผลการศึกษา การอภิปรายผล สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ และบทความปริทัศน์ (review article) ควรประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา สรุปผล