Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนimage

(๑)  การพิมพ์บทความให้จัดพิมพ์ด้วย โปรแกรม Microsoft Word เว้นวรรคบรรทัดเดียว (single-line spacing) กั้นหน้ากระดาษบน และล่าง ๑ นิ้ว
(๒.๕๔ เซนติเมตร) ซ้าย และขวา ๑.๑ นิ้ว (๒.๘ เซนติเมตร) ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Th Sarabun PSK ตัวเลขให้พิมพ์เป็นเลขไทย ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖
ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Th Sarabun PSK ตัวเลขให้พิมพ์เป็นเลขอารบิก ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
ยกเว้นหน้าแรก จำนวน ๑๐ – ๒๕ หน้า โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก
(๒)  ชื่อบทความ ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้อยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษชื่อภาษาอังกฤษขึ้นต้นคำให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๘ ตัวหนา
(๓)  ชื่อผู้เขียน หน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้อยู่ชิดขอบด้านขวาของหน้ากระดาษ ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ตัวปกติ
และให้กำกับสัญลักษณ์(*) ไว้ต่อท้ายชื่อผู้เขียน เพื่อระบุคุณวุฒิการศึกษา โดยให้พิมพ์ไว้ในส่วนของเชิงอรรถด้านล่างของหน้ากระดาษ
โดยใช้ตัวอักษร Th Sarabun PSK ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๔ ตัวปกติ
(๔)  บทคัดย่อ และ Abstract จัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ตัวหนา สำหรับเนื้อความไม่ควรเกิน ๑ หน้ากระดาษ
ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ตัวปกติ
(๕)  คำสำคัญในบทคัดย่อภาษาไทย และ Keywords ใน Abstract จัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ตัวหนา
จำนวนไม่เกิน ๕ คำ ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๖ ตัวปกติ
(๖)  หัวข้อ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวหนา จัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้าย
(๗)  เนื้อหาในบทความ หากเป็นบทความวิชาการ ควรประกอบด้วย บทนำ (introduction) แนวคิดทฤษฎีที่นำมาใช้วิเคราะห์ รายละเอียดการวิเคราะห์
เนื้อหาและสรุปผล สำหรับบทความวิจัย ควรประกอบด้วย บทนำ ความสำคัญของปัญหา ระเบียบวิธีวิจัย ผลการศึกษา การอภิปรายผล สรุปผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะ และบทความปริทัศน์ (review article) ควรประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา สรุปผล
(๘)  การอ้างอิงให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ จัดให้อยู่ด้านล่างของหน้ากระดาษ ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๔ ตัวปกติ โดยมีรูปแบบดังนี้*

__________________________

* / แทนการเว้นระยะห่าง ๑ เคาะ
 หนังสือ หรือตำรา

ผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง,/ครั้งที่พิมพ์/(สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

บทความในวารสาร
ผู้เขียนบทความ,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร/ปีของวารสาร,/ฉบับที่/(เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์):/เลขหน้า.

วิทยานิพนธ์
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์,/“ชื่อวิทยานิพนธ์,”/(ระดับวิทยานิพนธ์,/สาขาวิชาหรือภาควิชา,/คณะ,/ชื่อสถาบัน,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

รายงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย,/ชื่อรายงานวิจัย,/ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุนทำการวิจัย/(สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

สารสนเทศบน Internet
ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง/[ออนไลน์], วันเดือนปีที่อ้างอิง./แหล่งที่มาของข้อมูล.

บทในหนังสือ หรือบทในตำรา
ผู้เขียนบทความ,/“ชื่อบทความ,”/ใน/ชื่อเรื่อง,/บรรณาธิการโดย/…,/ครั้งที่พิมพ์/(สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

บทความในหนังสือพิมพ์ หรือบทความในนิตยสาร
ผู้เขียนบทความ,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร,/วันเดือนปี,/เลขหน้า.

เอกสารอื่น ๆ
ชื่อหน่วยงาน,/“ชื่อเอกสาร,”/วันเดือนปี.

สัมภาษณ์บุคคล
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,/ชื่อตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี),/สัมภาษณ์,/วันเดือนปี.

กรณีอ้างอิงซ้ำ
(๑)  ถ้าไม่มีการอ้างอิงอื่นมาคั่น

หากเป็นเอกสารภาษาไทยให้ใช้คำว่า “เรื่องเดียวกัน” ถ้าเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศให้ใช้คำว่า “Ibid” อนึ่ง ถ้าเอกสารเรื่องเดียวกันนั้นมาจาก
เลขหน้าที่ต่างกัน ให้ระบุเลขหน้าไว้ด้วย เช่น “เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙.” หรือ “Ibid., Page 9.”
(๒)  ถ้ามีการอ้างอิงอื่นมาคั่น
ให้ตัดส่วนที่เป็นสถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ และปีที่พิมพ์ออกได้

หมายเหตุ :    
(๑)  หากมีผู้เขียน ผู้แปล หรือบรรณาธิการ แล้วแต่กรณี เกินกว่า ๓ คนขึ้นไป ให้ใส่คำว่า “และคนอื่น ๆ ” หรือ “and others” ตามหลังชื่อบุคคล
 (๒)  หากไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ผู้แปล หรือบรรณาธิการ แล้วแต่กรณี ให้เลื่อนรายการอื่น ๆ ขึ้นมาแทน

บรรณานุกรม
คำว่า “บรรณานุกรม” จัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวหนา สำหรับเนื้อความให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวปกติ
โดยมีรูปแบบดังนี้

- ผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

- ผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./แปลโดย/ชื่อผู้แปล./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

- ผู้เขียนบทความ./“ชื่อบทความ.”/ใน/ชื่อเรื่อง,/บรรณาธิการโดย/ชื่อบรรณาธิการ,/เลขหน้า./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

- ผู้เขียนบทความ./“ชื่อบทความ.”/ชื่อวารสาร/ปีที่ออก,/ฉบับที่ออก/(เดือนที่พิมพ์/ปีที่พิมพ์):/เลขหน้า.

- ผู้เขียนบทความ./“ชื่อบทความ.”/ชื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร,/วันเดือนปี,/เลขหน้า.

- ผู้เขียนวิทยานิพนธ์./“ชื่อวิทยานิพนธ์.”/ระดับวิทยานิพนธ์,/สาขาวิชาหรือภาควิชา,/คณะ,/ชื่อสถาบัน,/ปีที่พิมพ์.

- ชื่อผู้วิจัย./ชื่อรายงานวิจัย./ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุนทำการวิจัย. สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

- ชื่อหน่วยงาน./“ชื่อเอกสาร.”/วันเดือนปี.

- ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./ชื่อตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)./สัมภาษณ์,/วันเดือนปี.

- ชื่อผู้บรรยาย./“หัวข้อการบรรยาย.”/ชื่อการประชุมและสถาบันที่ดำเนินการ (ถ้ามี)./สถานที่,/วันเดือนปี.

- ชื่อผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง/[ออนไลน์]./แหล่งที่มา:/…,/ปีที่อ้างอิง/(เดือนที่อ้างอิง, วันที่อ้างอิง).