Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ประเภทของผลงานวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารimage

(๑)  บทความวิชาการ หมายถึง บทความที่เสนอการวิเคราะห์หรือวิจารณ์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หรือวิทยาการด้านอื่น ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา และบุคลากรศาลยุติธรรม ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
(๒)  บทความวิจัย หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำเสนอสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัยอย่างเป็นระบบ
(๓)  วิเคราะห์คำตัดสินศาล หมายถึง งานเขียนวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลทั้งในและต่างประเทศ
(๔)  ปกิณกะกฎหมาย หมายถึง การนำเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในทางกฎหมาย
(๕)  บทแนะนำหรือวิจารณ์หนังสือ หมายถึง งานเขียนแนะนำ วิพากษ์ วิจารณ์ เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือกฎหมาย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ที่น่าสนใจ
(๖)  บทความปริทัศน์ หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมวิชาการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องล่าสุด โดยชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป