Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

จริยธรรมของผู้เขียนบทความimage

(๑)  ต้นฉบับบทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ต้องสอดคล้องกับประเภทของผลงานที่รับตีพิมพ์และวัตถุประสงค์ของนิตยสาร
(๒)  ต้นฉบับบทความต้องไม่เคยผ่านการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารหรือนิตยสารใด ๆ มาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือนิตยสารอื่น
(๓)  ต้นฉบับบทความต้องไม่ตัดทอนหรือคัดลอกมาจากบทความ หนังสือ ตำรา หรืองานวิจัยของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขาดการอ้างอิงที่ถูกต้อง
(๔)  ผู้เขียนบทความเป็นผู้รับรองความถูกต้องของบทความ หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนบทความแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง
(๕)  ผู้เขียนบทความจะไม่ถอนบทความจากการรับพิจารณาตีพิมพ์ หรือส่งผลงานเดียวกันไปตีพิมพ์ในวารสารอื่น ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่บรรณาธิการได้รับบทความ