Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

เกี่ยวกับนิตยสารดุลพาหimage

เดิมนิตยสารดุลพาห จัดทำโดยกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ใช้ชื่อว่า "ดุลพาห (นิตยสารกระทรวงยุติธรรม)" เพื่อเผยแพร่วิทยาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย
รวมถึงวิทยาการแขนงอื่นๆ ที่ผู้พิพากษาและข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ควรทราบเป็นความรู้ และแถลงข่าวการศาลยุติธรรมและการกฎหมายทั่วไป ต่อมารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ แยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ บัญญัติให้มีสำนักงานศาลยุติธรรม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ นิตยสารดุลพาห ตั้งแต่เล่ม ๑ ปีที่ ๔๘ มกราคม - เมษายน ๒๕๔๔ 
จึงอยู่ภายใต้การจัดทำของสำนักงานศาลยุติธรรมมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และมีการใช้ชื่อว่า "ดุลพาห นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม" แต่นั้นมา


                                                                                  

คำแถลงการณ์ของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ตำแหน่งขณะนั้น) ตีพิมพ์ในดุลพาห เล่มที่ ๑ ปีที่ ๑ เมษายน ๒๔๙๗

                    ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาเห็นว่า วิธีการออกหนังสือ“นิตยสารกระทรวงยุติธรรม”  ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2495 นั้นเป็นวิธีการที่มีประโยชน์แก่ข้าราชการในกระทรวงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้พิพากษาตุลาการ เพราะนอกจากจะอำนวยวิชาความรู้ให้โดยสม่ำเสมอแล้ว ยังมีการแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในกระทรวงให้ข้าราชการทั้งหลาย
ได้ทราบเป็นระยะ ๆ อันทำให้ผู้อ่าน เป็น พหูสูตอยู่เสมออีกทั้งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกระทรวงดังนี้ จึงสมควรขยายกิจการให้กว้างขวางขึ้นและให้พิมพ์ ออกรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบทั้งขณะนี้ กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการเผยแพร่วิทยาการแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดี นอกเหนือไปจากวิชานิติศาสตร์ เป็นวิชาหลักของข้าราชการกระทรวงนี้ ให้มากยิ่งขึ้น

                     อาศัยเหตุดังกล่าวนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ จึงได้มีคำสั่งจัดตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นหน่วยวิทยาการ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่นิติศาสตร์และวิทยาการแขนงอื่น ๆ ดังกล่าวแล้วให้ทันสมัยอยู่เสมอ กรรมการคณะนี้ร่วมอำนวยการหนังสือนิตยสารกระทรวงยุติธรรมอยู่ด้วย ผลที่จักได้คือคณะกรรมการจะได้จัดให้มีการแสดงออกในรูปแบบของปาฐกถา สนทนาหรือบทความ และบทความนั้นก็จะให้นำมาในหนังสือนี้เพื่อเผยแพร่ให้.....ผู้พิพากษาตุลาการต่างๆ
ที่อยู่ ห่างไกลโดยทั่วกัน

                     อย่างไรก็ดี หนังสือนี้ใช่ว่าประสงค์จะให้บรรจุแต่บทความของกรรมการหน่วยวิทยาการเท่านั้นก็หาไม่ หากแต่เจ้าหน้าที่มีความยินดี ต้อนรับบทความของผู้พิพากษาตุลาการและข้าราชการทั้งหลายที่แสดงหลักวิชาหรือข้อคิดเห็น อีกครั้งวิธีปฏิบัติการ อุปสรรค และข้อประสมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

                     นอกจากนี้ก็ยังมีความยินดีต้อนรับบทความทั้งหลายจากท่านผู้เขียนผู้ทรงคุณวิชา ซึ่งอยู่นอกวงราชการของกระทรวงยุติธรรมด้วยเช่นกัน

                     สำหรับข่าวสารการเคลื่อนไหวนั้นจะขยายออกไปนอกวงราชการกระทรวงยุติธรรมด้วยและ ทั้งจะเสนอสถิติตัวเลขที่จะเป็นประโยชน์ในทางต่างๆกัน

                      โดยสรุป หนังสือนิตยสารของกระทรวงยุติธรรมที่ได้ออกในรูปใหม่นับแต่เล่มปฐมฤกษ์นี้ มุ่งประสงค์ไปในทางส่งเสริมวิทยาการความรู้ความเป็นพหูสูตของข้าราชการ
ทุกคนในกระทรวงนี้ เพื่อยังให้ทวีขึ้นซึ่งสมรรถนะภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพที่ได้ธำรงมาแล้วด้วยดี

                       การที่นำชื่อใหม่มาใช้ว่า “ดุลพาห” ก็โดยเหตุว่า เป็นหนังสือในรูปใหม่แตกต่างจาก “ข่าวศาล” และ “นิตยสารกระทรวงยุติธรรม” ไปในส่วนสาระสำคัญหลายประการ
อันเป็นไปในทางดียิ่งขึ้น และก้าวหน้าให้ทันกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้งชื่อใหม่ย่อมจะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงระยะเวลาในยุคหนึ่ง ๆ อยู่ด้วย ซึ่งย่อมจะสะดวกและชัดแจ้ง
ในการกล่าวอ้างอิงถึงใน ภายหน้า

                       กระทรวงยุติธรรมเชื่อแน่ว่าหนังสือนี้จะอำนวยประโยชน์ให้สมประสงค์ และขอความร่วมมือมายังข้าราชการและกระทรวงนี้ทุกคนให้ร่วมใจกันให้ความสนใจ โดยทั้งอ่านและเขียนและติชม เพื่อความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปของทุกฝ่าย

สัญญา ธรรมศักดิ์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
30 มีนาคม 2497