สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ส่วนกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศ