สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ส่วนช่วยอำนวยการ