สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

การส่งบทความ

การส่งบทความ

ส่งไฟล์ข้อมูลบทความพร้อมประวัติของผู้เขียนมายังกองบรรณาธิการนิตยสารดุลพาห E-mail: pornpat.t@coj.go.th หรือ ส่งต้นฉบับบทความพร้อมประวัติผู้เขียนมาที่กองบรรณาธิการนิตยสารดุลพาห สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ส่วนเอกสารวิชาการ อาคารศาลอาญาชั้น ๕ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๑ ๒๒๙๓, ๐๖๕ ๕๑๗ ๑๒๘๘