Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

การส่งบทความimage

ขอให้ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความสามารถส่งไฟล์ข้อมูลบทความพร้อมใบนำส่งบทความมายังกองบรรณาธิการนิตยสารดุลพาห
E-mail: jla_akekasarn@coj.go.th หรือส่งต้นฉบับบทความพร้อมใบนำส่งบทความมาที่กองบรรณาธิการนิตยสารดุลพาห
สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ส่วนเอกสารวิชาการ อาคารศาลอาญา ชั้น ๕ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๑ ๒๒๙๓, ๐๖๕ ๕๑๗ ๑๒๘๘