สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๔๗ เรื่อง แจ้งแนวทางการกำหนดโทษใหม่สำหรับคดีที่ถึงที่สุดแล้วเมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้บังคับและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติของศาลชั้นต้นในการพิจารณาสั่งคำร้องขอให้กำหนดโทษใหม่ของจำเลยในคดียาเสพติดที่ถึงที่สุดแล้ว ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๓๘ เรื่อง แนวทางการตอบข้อหารือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ เล่มที่ ๑ ส่วนวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๒๑๕ เรื่อง สำนักงานศาลยุติธรรมได้นำรายชื่อบุคคลที่ได้รับการต่ออายุทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๑๙๕ เรื่อง ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
                 
เมนู

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือเวียนเเจ้งทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image