สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๘๑๔ เรื่อง สำนักงานศาลยุติธรรมขอแจ้งรายชื่อผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ (วิธีสืบพยานเด็ก) (ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนการปฏิบัติงานในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค เล่มที่ ๑๔ ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๗๖๒ เรื่อง สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งต่ออายุทะเบียนนายประพจน์ จิรสถิตพรพงศ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๖๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสำรวจผู้ประสานงานการรับ - ส่งตัวผู้ป่วยยาเสพติด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๖๖๒ เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปรายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ครั้งที่ ๔) เรื่อง "แนวปฏิบัติในการประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศ"
                 

เมนู

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือเวียนเเจ้งทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image