สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
ที่ ศย ๐๑๖/๓๕ (ป) เรื่อง แนวปฏิบัติตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Asian Regional Workshop for Thai Judges on Intellectual Property Rights and Public Health ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 18.00 นาฬิกา คำถาม - คำตอบ : ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ สรรหา น่ารู้ คดีหมายเลขดำที่ พ 280/2561 คดีหมายเลขแดงที่ พ 84/2562 ศาลจังหวัดเกาะสมุย ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๓๒ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องด้วยวาจาเมนู
image
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือแจ้งเวียนทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image