สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๙๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายเผยแพร่ความรู้โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “ฮ่องกง : "หนึ่งประเทศ สองระบบ" จากมิติกฎหมาย” ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายเผยแพร่ความรู้โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “การสร้างแนวร่วมเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน : บทบาทใหม่และความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน” ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 12.30 - 14.30 นาฬิกา ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๗๗๕ เรื่อง รายชื่อศาลที่ให้ใช้วิธียืนยันตัวตนกับระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าใช้งาน (e-Filing) ที่ปรับปรุงใหม่ นิตยสารดุลพาห เล่มที่ ๑ ปีที่ ๖๖ เดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๒ ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๗๒ เรื่อง การเผยแพร่สื่อส่งเสริมเสรีภาพให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน (เพลงแร๊พ)

เมนู
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือแจ้งเวียนทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image