สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๑๓ เรื่อง ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๑๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ ๑๗ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๑๗ เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปรายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง "การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานคดี" ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๗ (ป) เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID- 19) พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID- 19) พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๐๒ ประกาศสำนักงานศาลลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารในคดีครอบครัวทางระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม
เมนู
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือแจ้งเวียนทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image