สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๖๖๒ เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปรายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ครั้งที่ ๔) เรื่อง "แนวปฏิบัติในการประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศ" ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๖๔๓ เรื่อง : แจ้งประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๖๔๔ เรื่อง สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งต่ออายุทะเบียนเรืออากาศเอก มนชัย เจริญภัทราวุฒิ เป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๖๓๓ เรื่อง แจ้งประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องประกาศ กคพ. เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๖๒๕ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคดียาเสพติด
                 
เมนู

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือเวียนเเจ้งทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image