สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๖๒ (ป) เรื่อง การส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีให้แก่จำเลยซึ่งมีภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานนอกราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๓ อัฎฐ ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๐๐ เรื่อง สำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม ความคืบหน้า ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๘๖ เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปรายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง "New Normal กับผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า"
เมนู
image
image
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือแจ้งเวียนทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image