สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๙๘ เรื่อง ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสาร ทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๗๗ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ ๕ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๖๐ เรื่อง QR Code รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลและสถิติการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ รวมกฎหมาย ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาและประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม การประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ของศาล
เมนู
image
image
image
image
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือแจ้งเวียนทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image