สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๕๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านยุติธรรมของหน่วยงานในกรับวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๓๓ (ป) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๔๗ เรื่อง คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการใช้โทษอาญา พ.ศ. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๓๔ เรื่อง สอบถามความคืบหน้า ประโยชน์และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้น (ย่อข้อกฎหมาย) ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๐๑ แบบสำรวจความต้องการหัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมนู
image
image
image
image
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือแจ้งเวียนทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image