สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
สรรหา น่ารู้ คดีหมายเลขดำที่ ๗๕๘/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ร ๒๑๒/๒๕๖๒ ศาลแรงงานกลางภาค ๒ ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๙๔ เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปราบความรู้ตามโครงการเยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวโดยช้ EM ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ ฉบับใหม่ ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๑๑(ป) เรื่อง คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการดำเนินการในคดีส่วนแพ่งในกรณีที่ศาลใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปราย หัวข้อ “การปล่อยชั่วคราวโดยใช้ EM ตามหลักเกณฑ์ใหม่” ผ่านระบบ Streaming ในวันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 62 เวลา 10.30 น.- 11.30 น. ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลสูง ในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมนู
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือแจ้งเวียนทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image