สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diesase : COVID-19) ฉบับที่ ๓ ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๔๐ เรื่อง การปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ที่ ศย ๐๑๖/ ว ๒๔๕ เรื่อง ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาในศาลที่เกี่ยวกับผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำหรือสถานที่กักขังในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COViD-19) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online Service: CIOS) แนบท้าย ที่ ศย ๐๒๕/ว ๒๓๖ ลว ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๖ (ป) เรื่อง แนวปฏิบัติการนำระบบการประชุมทางจอภาพมาใช้นในการบริหารจัดการคดีเมนู
image
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือแจ้งเวียนทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image