สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๑๗ เรื่อง แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวณัฐนันท์ คุณเงิน นางสุวรรณี ไชยาศิริศิลป์ และนายประยูร สีสด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๑๐ เรื่อง ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๐๕ เรื่อง คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการใช้มาตรการกำกับดูแลในระหว่างปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๙๐ เรื่อง ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบลงนามในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
เมนู
image
image
image
image
image
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือแจ้งเวียนทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image