สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๑๓ เรื่อง สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งต่ออายุทะเบียนบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๐๘ เรื่อง ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มมาตรา ๑๗๒/๑ การพิจารณาและสืบพยานในคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ในกรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินหรือเป็นการจำเป็นเพื่อความปลอดภัย) ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๙๗ เรื่อง แจ้งความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๘๗ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ และคู่มือในการปฏิบัติตนของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวภายใต้การกำกับดูแล ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๗๔ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ ๒๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
        
เมนู

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือแจ้งเวียนทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image