Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560
ในรูปแบบ e-Bookimage

1. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
https://online.flipbuilder.com/rtpv/qdyo/

2. คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 
https://online.flipbuilder.com/rtpv/ujqd/

3. คู่มือการปฏิบัติตนของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลภายใต้การกำกับดูแล 
https://online.flipbuilder.com/rtpv/lzyk/