สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา            

นพพร โพธิรังสิยากร รองประธานศาลฎีกา

อธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

ภัทรศักดิ์ วรรณแสง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งตลิ่งชัน 

สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 

ดร.ศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

บรรณาธิการ       

ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ปณตพร ชโลธร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ดร.เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประศาลฎีกา

คณะบรรณาธิการ

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

สรวิศ ลิมปรังษี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ

เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี

นิติธร วงศ์ยืน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

สุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

เฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

กองกนก โกศัลลภูฏ สุขพันธุ์ถาวร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ชัยวัฒน์ ศรีวิภาสถิตย์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

วัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ปาลิต สันทนาคณิต ผู้พิพากษาศาลแพ่ง

วรมน รามางกูร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

จริมจิต พันธ์ทวี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ยิ่งรัก อัชฌานนท์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

คณะผู้จัดทํา                    

ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

บุษณีย์ พ่วงสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ

วลีรดา ศิริสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ

วรารัตน์ อุดมยิ่งเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ

วิไล ต้อนโสกี นิติกร

ศาตนาฏ ลิขิตจิตถะ นิติกร

เนตรทิพย์ ตะโฉ นิติกร

คชาภรณ์ ชื่นฤทัย นิติกร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

มะลิดาว แสงชมภู เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการชำนาญงาน